Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) Bamba

Bamba staat geregistreerd bij de gemeente Veendam en heeft ca. 156 kindplaatsen, waarvan 106 kindplaatsen bestemd zijn voor de dagopvang op de locatie aan de Skagerrak en de Breehorn. Daarnaast zijn er ca. 50 buitenschoolse opvangplaatsen verdeeld over de Bamba BSO-locaties CBS ’t Haimstee en op de locatie Breehorn. Ons kindercentrum voldoet aan alle eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente, arbeidsinspectie en GGD.

 

Van de peutergroep naar de BSO

Als de peuters doorstromen naar de BSO-groep gaat het wennen op de BSO. Er wordt in overleg met de BSO-leidster een wenschema gemaakt. Verder gaat de “wenpeuter” mee naar school om de andere BSO-kinderen te halen, op deze wijze raakt de peuter gewend met het halen van school door de BSO- leidsters

 

Buitenschoolse opvang

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, is het ook van harte welkom bij Kinderopvang Bamba. Voor en na schooltijd en in de vakanties is er de buitenschoolse opvang (BSO) waar uw kind even bijkomt van de schooldag en activiteiten naar wens onderneemt. De gezellige sfeer maakt dat kinderen zich thuis voelen.

 

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang (VSO) is opvang vóór schooltijd. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden in een groep van maximaal 30 kinderen opgevangen. De opvang start om 07.00 uur en eindigt bij het brengen op school. Per 10 kinderen is een pedagogisch medewerker aanwezig. Uw kind kan zoveel mogelijk zelfstandig of in groepsverband doen waar het zin in heeft: lezen, spelen, kleuren, tekenen, knutselen of een spelletje doen. Er zijn geen verplichte activiteiten maar kinderen worden wel gestimuleerd iets te doen. Zo rond 08.15 worden de kinderen naar school gebracht. Dit kan wandelend onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster + stagiaire of met eigen vervoer van Bamba.

Voorschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang en daarmee is een tegemoetkoming in de opvangkosten mogelijk via de belastingdienst.

 

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang (NSO) is een alternatief voor de thuissituatie, waar kinderen in de basisschoolleeftijd na schooltijd kunnen spelen zoals ze dat thuis ook doen. In een vertrouwde omgeving en afgestemd op hun leeftijd en ontwikkelingsfase en samen met andere kinderen. De binnen- en buitenruimtes zijn aangepast aan de wensen van de kinderen en voldoen volledig aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. In de NSO-groep zitten maximaal 30 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er wordt gewerkt volgens het landelijk opgestelde convenant kwaliteit. Per 10 kinderen is 1 pedagogisch medewerk(st)er aanwezig. De groep kan bovendien naar leeftijd en/of activiteit gesplitst worden als daar vraag naar is.

U kunt kiezen voor opvang in schoolweken en vakanties, opvang alleen in schoolweken en opvang alleen in de schoolvakanties. Opvang tijdens extra vrije schooldagen is onder voorbehoud van het aantal kinderen ook mogelijk.

De groepsleiding haalt kinderen van school. Sommige kinderen komen zelfstandig of worden lopend of met een (taxi)busje gehaald. Indien kinderen zelfstandig van school komen, dient hiervoor door de ouders een verklaring van zelfstandigheid ondertekend te worden. Onze naschoolse opvang biedt de gewenste veilige en vertrouwde opvang, maar ook een plek voor ieder kind om zich individueel en sociaal te ontwikkelen. De groepsleiding begeleidt met een persoonlijk karakter, zodat uw kind vriendjes kan maken tijdens het eten, drinken en spelen of bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of een sportvereniging. In de vakanties is er tijd voor grote activiteiten. Themaweken bijvoorbeeld, zoals een politie-, griezel-, indianen- of dierenweek. Het is tenslotte vakantie.

Naschoolse opvang en vakantieopvang valt onder de Wet Kinderopvang en daarmee is een tegemoetkoming in de opvangkosten mogelijk via de belastingdienst.

 

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties is de BSO ook geopend van 07.00 tot 18.00 uur. Naast de kinderen die gebruikmaken van de vakantieopvang naast de reguliere BSO-opvang, zijn de kinderen die alleen in de schoolvakanties opvang nodig hebben van harte welkom op de vakantieopvang, mits dit mogelijk is qua bezetting. U kunt zich apart aanmelden voor de vakantieopvang.

 

De visie van kinderopvang Bamba

De pedagogisch medewerksters dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardige opvang, waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderopvang Bamba vindt het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij hun interesses en ontwikkeling en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Het in hoe en welk tempo de kinderen zich ontwikkelen, verloopt per kind verschillend. Voorop staan de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling van kinderen. 

Opvangsituaties brengen allerlei praktische vragen met zich mee over hoe je een kind benadert, zijn/haar gang laat gaan of helpt en stuurt, stimuleert of afremt, beloont of “straft”. Kinderdagopvang Bamba heeft als leidraad steeds zorgvuldig af te wegen wat het belang van het kind is. Kiezen voor het belang van het kind kan ook inhouden dat de begeleiding een aanpak kiest die afwijkt van thuis. Dit zal altijd in overleg met de ouders gaan en naar de ouders gemotiveerd worden. 

Kinderopvang Bamba ziet de opvang en als een kerntaak, gericht is op het meegeven van ‘bagage’ aan kinderen die ze nodig hebben om in onze samenleving volwaardig te kunnen functioneren. Hieronder verstaan wij de sfeer waarin uw kind zich thuis voelt, de geborgenheid, veiligheid en gezelligheid. Uw kind moet zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen binnen de groep. Regelmaat en rust dragen bij aan een veilige sfeer. Hierbij hoort vaste leiding en een vaste dagindeling, waarin uw kind houvast en veiligheid vindt. De kinderen moeten vertrouwen hebben in de leiding en een duidelijke en consequente benadering van de leiding naar de kinderen is hierbij erg belangrijk. De leiding probeert de sfeer/situatie te hanteren vanuit het bewustzijn van eigen handelen en mogelijkheden enerzijds en gevoelens en beleving van de kinderen anderzijds.

 

Doelstelling

Kinderopvang Bamba stelt zich ten doel, kinderen opvang- en educatiemogelijkheden te bieden in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, door hen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen. Dit in speciaal voor hen gecreëerde veilige ruimtes als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Kinderopvang Bamba wil in de opvang kinderen begeleiden tot bewuste individuen, die zelfstandig kunnen functioneren binnen hun eigen mogelijkheden, met respect voor zichzelf en voor hun omgeving. De groepsleiding draagt ideeën en activiteiten aan, die niet alleen het doel op zich mogen zijn, maar die aansluiten op de belangstelling en ontwikkeling van het kind.   

 

Het team

Wij werken met een team pedagogisch medewerksters, die allemaal hun EHBOK en/of BHV hebben. Deze cursussen worden jaarlijks herhaald. De groepen worden aangevuld met een vaste stagiaire per groep. Onze vaste pedagogisch medewerkers hebben hun eigen rooster om op die manier de continuïteit op de groepen te bewaren. Bij verlof en/of ziekte wordt er vervangen door een vaste invalster.

Het personeel van kinderopvang Bamba is gediplomeerd en verricht hun taak met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij kijken goed naar de kinderen en hebben oog voor verschillen. Voor welke pedagogische benadering gekozen wordt, bespreken zij met ouders en in vergaderingen, zodat zowel ouder(s) als alle pedagogisch medewerksters van de desbetreffende groep op de hoogte zijn van die benadering. De keuzes die zij maken in het dagelijkse werk komen voort uit een afweging van zorg, veiligheid en verantwoord omgaan met kinderen.

 

Wennen

In het intakegesprek worden er ook afspraken gemaakt over het wennen. Ongeveer drie keer kunnen ouders en kind gebruik maken van wendagen; een eerste keer een uurtje voor ouders en kind samen, dan twee uurtjes alleen voor uw kind en als laatste een halve dag alleen voor uw kind. Zo kunnen zowel u als uw kind wennen aan ons kinderdagverblijf. De wenperiode is van groot belang, want als de gewenning geslaagd is, hebben kind en ouders het naar hun zin.

Kinderopvang Bamba werkt aan de hand van een pedagogisch beleidsplan. Als basis voor het pedagogisch beleid gelden onderstaande uitgangspunten. De opvang is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden. Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te corrigeren, horen gevoelens serieus genomen te worden erbij. Een kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Een kind heeft basisbehoeften; de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Er wordt alles aan gedaan om aan deze behoeften te voldoen.

 

Het pedagogisch beleid

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang. Het streven is dat zoveel mogelijk dezelfde mensen en kinderen aanwezig zijn. Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg, waarbij ook rekening moet worden gehouden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu. Indien in extreme gevallen het belang van een kind en het belang van de groep tegenover elkaar staan, gaat het belang van de groep boven die van het ene kind.

 

Ziekte

Kinderziekten en besmettelijke ziekten moeten, voordat u het kind brengt, direct worden gemeld bij de pedagogisch medewerksters. Bij besmettelijke ziekten dient u het kind thuis te houden. Dit geldt ook voor koorts (38,5 graden). Mocht het kind op het kinderdagverblijf ziek worden, dan worden de ouders/verzorgers direct ingelicht. Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de dokter en ouders/verzorgers.

 

Veiligheid

Veiligheid van uw kind staat boven alles. Wij willen dan ook voorkomen dat vreemden uw kind kunnen meenemen. Bij uitzondering kan er door middel van telefonisch contact een andere regeling worden getroffen en slechts dan als de leiding kan instemmen met het verzoek. Ouders die hun kind tijdens het buitenspelen komen halen, moeten zich afmelden bij de pedagogisch medewerker. Een kind wordt niet over het buitenhek meegegeven.

 

Aansprakelijkheid

Kinderopvang Bamba heeft voor al haar medewerkers en kinderen een WA-en ongevallen verzekering afgesloten.

 

Oudercontacten

Kinderopvang bamba vindt contact met ouders/verzorgers zeer belangrijk. Wij proberen dit dan ook op verschillende momenten te benadrukken door middel van de volgende activiteiten: bij het halen en brengen van het kind zijn de pedagogisch medewerksters beschikbaar voor vragen of het maken van een afspraak op korte termijn. In samenwerking met de oudercommissie worden er ouderavonden gehouden. In het belang van het kind is de leiding altijd beschikbaar voor persoonlijk of telefonisch contact.

 

Informatie

Het eerste contact wordt meestal gelegd door ouders/verzorgers, die telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen voor informatie. Eventuele vragen zullen worden beantwoord en bij interesse wordt een kennismakingsgesprek + rondleiding op de locatie gemaakt.

 

Aanmelding

kan slechts geschieden na een persoonlijk onderhoud van de ouders/verzorgers met de leiding van kinderopvang Bamba. Aanmelden U kunt uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier of via onze website. Zodra wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, worden de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en zal er een indicatie voor plaatsing worden afgegeven.

 

Plaatsing

Plaatsing per direct is op dit moment mogelijk. Indien er geen opvangplek beschikbaar is, kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Plaatsing vanaf de wachtlijst geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Zodra er een plaats op één van de groepen vrijkomt, neemt de leidinggevende contact op met de ouders/verzorgers. Er zal dan worden geïnformeerd of u gebruik wenst te maken van de plaatsingsmogelijkheden. Accepteren de ouders/verzorger het aanbod, dan ontvangen zij een bevestiging in tweevoud van de af te nemen dagdelen. Eén exemplaar dient ondertekend retour te worden gestuurd, het andere is voor uw eigen administratie. Acceptatie dient te geschieden binnen twee weken na aanbieding.

 

Voorrangsplaatsing

In bijzondere omstandigheden kunnen kinderen met voorrang worden geplaatst. De kinderen die op een voorrangswachtlijst staan, worden eerder geplaatst dan kinderen die op de reguliere wachtlijst staan. In de volgende gevallen worden kinderen op de voorrangswachtlijst geplaatst:

• plaatsing intern (wijziging in de opvangdagen)

• broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen

 

Rondleiding

Om u kennis te laten maken met kinderdagverblijf Bamba is er ook de mogelijkheid voor een rondleiding op het kinderdagverblijf. Het doel van de rondleiding is u kennis te laten maken met de sfeer en werkwijze van het kinderdagverblijf door:

• de algemene sfeer te proeven

• kennis te maken met de pedagogisch medewerksters

• bezichtiging van het pand en informatie over de werkwijze te krijgen

 

Intake

Nadat u een plaatsing heeft geaccepteerd, wordt u gebeld door één van onze pedagogisch medewerksters voor het afspreken van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek willen wij bij de ouders zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, zodat de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf zo goed mogelijk verloopt. Verder geven wij ouders alle informatie omtrent de werkwijze van ons kinderdagverblijf. Ook is er de gelegenheid om de diverse formulieren in te vullen.

 

Kosten

De kosten van opvang bij Kinderopvang Bamba zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. U bepaalt hoeveel dagen of dagdelen opvang u wenst. In het tarievenoverzicht vindt u de brutoprijs per maand voor de meest voorkomende mogelijkheden. Als u een vast contract heeft en u geen afname van extra dagen/dagdelen, zult u voor de afname van extra dagdelen een separate factuur ontvangen. Als u uw kind heeft aangemeld ontvangt u van ons een overzicht waarop staat aangegeven welke vaste uren tegen welk tarief per maand berekend worden. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg van de verruimde openingstijden gebruik te maken: 06.00-19.00 uur

De tegemoetkoming die u via de belastingdienst ontvangt is afhankelijk van uw en uw eventuele partners inkomen. Een berekening hiervan kunt u maken via de website www.toeslagen.nl onder de tab kinderopvangtoeslag. Ook kunt u ons vragen een proefberekening voor u te maken en bieden wij hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Like ons op FaceBook

 


kantoor:
Tel.0598-624724
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Kinderopvang Bamba Skager Rak (KDV) 

Skager rak 14, 9642 CZ Veendam.

Tel.: 0624818778

LRK Nr. 755181980

Kinderopvang Bamba (KDV/BSO) Breehorn

Boven Westerdiep 86A en 86B, 9641 LK Veendam.

Tel.: 0598633040

LRK Nr. 264172656 (KDV)

LRK Nr. 269511672 (BSO)Kinderopvang Bamba Haimstee (BSO) 

Linge 24, 9642 HW Veendam.

Tel.: 0615333598

LRK Nr. 243834718

 

Peuterspeelzaal 'T Haimstee

Linge 24, 9642HW Veendam

Tel.: 0681950216 Informatie: 0598624724

LRK Nr. 333820617

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 18.00 uur

Verruimde openingstijden mogelijk
van 06.00 tot 19.00 uur!