Home

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderopvang Bamba staat voor kwaliteit.
Professioneel, gestructureerd, schoon en veilig.
Wij bieden uw kind een vertrouwde en beschermde omgeving aan.

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, is het ook van harte welkom bij Kinderopvang Bamba. Voor en na schooltijd en in de vakanties is er de buitenschoolse opvang(BSO) waar uw kind even bijkomt van de schooldag en activiteiten naar wens onderneemt.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Speciale VVE peuterarrangementen
Vanaf 2 jaar kunt u uw kind opgeven voor Bamba,s peuterspeelzaal

Voorlopige FAQ’s van de Rijksoverheid Inleiding:

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020.

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is. Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Waarom gaat kinderopvang dicht?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Door wie wordt noodopvang geboden?

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is?

Is er dan noodopvang? Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij voor dat zij, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen.

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in een van mijn andere vestigingen?

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Wel is het van belang dat houders daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in te zetten. Ook scholen mogen - in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties - kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen. Ouders moeten hier dan wel toestemming voor hebben gegeven.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Lijst van cruciale beroepen

• Personeel werkzaam in vitale processen.

• Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

• Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

• Openbaar vervoer.

• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.

• Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.

• Kinderopvang.

• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): o Meldkamerprocessen o Brandweerzorg o Ambulancezorg o GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken. Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

 

Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

 

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouder die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten. Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja:

• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.

• Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'

• Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

• Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.

• Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.

• U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Kinderopvangtoeslag Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

Door het coronavirus werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag?

Nee. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op de kinderopvangtoeslag in stand. U hoeft daarom geen wijziging door te geven als u minder uren werkt. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vragen over kinderopvang

Waar kan ik terecht voor vragen?

Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie. Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543).

 

Kinderopvang Bamba 

Kinderopvang Bamba staat geregistreerd bij de gemeente Veendam en heeft ca.150 kindplaatsen, waarvan 79 kindplaatsen bestemd zijn voor de dagopvang op de locaties aan de Skagerrak en de Breehorn. Daarnaast zijn er ca. 70 buitenschoolse opvangplaatsen verdeeld over de Bamba BSO-locaties CBS ’t Haimstee, odab Westerschool en BSO Breehorn. Ons kindercentrum voldoet aan alle eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente, arbeidsinspectie en GGD.

 

Kinderopvang (KDV)

Wij zijn een kleinschalig, gestructureerd, professioneel en veilig kinderdagverblijf. Wij werken met ervaren pedagogisch medewerkers en hebben weinig wisselende gezichten. Kinderopvang Bamba hanteert een ruime wenperiode voor uw kind. Op het kinderdagverblijf zijn 2 babygroepen (de Zonnetjes en de Regenboogjes) met elk 14 kindplaatsen en twee peutergroepen (de Maantjes en de Sterretjes) met elk 16 kindplaatsen gevestigd. De babygroepen beschikken over een eigen slaapkamer die via de eigen groepsruimte te bereiken is. De peutergroepen delen samen een slaapkamer die vanuit beide groepen te bereiken is. Daarnaast beschikken wij over een grote buitenspeelplaats van 180m2 voor de peutergroepen en een gescheiden speelplaats van 100m2 voor de babygroepen. Vanzelfsprekend zijn de speelplaatsen van veilig en goedgekeurd hekwerk voorzien. Vanaf 1 februari 2019 beschikken wij ook over 1 verticale KDV groep op onze locatie Breehorn, gesitueerd in het verzorgingstehuis. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar) bij elkaar in één groep tegelijk opgevangen kunnen worden (als in een thuissituatie). De kinderen worden afhankelijk van de groepsgroote door 2 of 3 vaste pedagogische medewerkers opgevangen.

Alle ruimtes van kinderopvang Bamba zijn vrolijk ingericht en licht geverfd met diverse kleuren. Op de vloer ligt linoleum. De groepen beschikken over hoge tafels, tripp trapp stoelen, moderne commodes die in hoogte verstelbaar zijn en hoge boxen. Op de babygroepen zijn naast de slaapkamers op de groepen ook nog lullababy’s, een wiegje en een kinderwagen aanwezig.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, is het ook van harte welkom bij Kinderopvang Bamba. Voor- en na schooltijd en in de vakanties is er de buitenschoolse opvang (BSO) waar uw kind even bijkomt van de schooldag en activiteiten naar wens onderneemt. Onze BSO-locaties zijn gevestigd in CBS ‘t Haimstee, odab Westerschool en op de locatie Breehorn.

 

Doelstelling

De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardige opvang, waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderopvang Bamba vindt het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij hun interesses en ontwikkeling en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Het hoe en in welk tempo de kinderen zich ontwikkelen, verloopt per kind verschillend. Voorop staan de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling van kinderen. Daarom werken wij met het VVE-programma Piramide, die ook op veel basisscholen wordt gebruikt. Dit is een programma van het welbekende CITO. Een goede aansluiting op de basisschool vinden wij belangrijk, vandaar dat wij sinds de oprichting van kinderopvang Bamba met dit programma werken.

Kinderopvang Bamba stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, opvang- en educatiemogelijkheden te bieden, door hen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen, dit in speciaal voor hen gecreëerde veilige ruimtes als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Kinderopvang Bamba wil in de opvang kinderen begeleiden tot bewuste individuen, die zelfstandig kunnen functioneren binnen hun eigen mogelijkheden, met respect voor zichzelf en voor hun omgeving. De groepsleiding draagt ideeën en activiteiten aan, die niet alleen het doel op zich mogen zijn, maar die aansluiten op de belangstelling van het kind.

3D Rondleiding

Like ons op FaceBook

 


kantoor:
Tel.0598-624724
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Kinderopvang Bamba Skager Rak (KDV) 

Skager rak 14, 9642 CZ Veendam.

Tel.: 0624818778

LRK Nr. 755181980

Kinderopvang Bamba (KDV/BSO) Breehorn

Boven Westerdiep 86B, 9641 LK Veendam.

Tel.: 0598633040

LRK Nr. 264172656 (KDV)

LRK Nr. 269511672 (BSO)Kinderopvang Bamba Haimstee (BSO) 

Linge 24, 9642 HW Veendam.

Tel.: 0615333598

LRK Nr. 243834718

Kinderopvang Bamba Westerschool (BSO) 

Groen van Prinstererlaan 24, 9648 AJ Wildervank.

Tel.:0628436033

LRK Nr. 100282490

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 18.00 uur

Verruimde openingstijden mogelijk
van 06.00 tot 19.00 uur!